Bliv indtaster

Projekt
Dansk Vestindien
Arkivskaber Rentekammeret
Arkivserie Kort og tegninger
Indhold 337 ¤ 202 Kort over del af Charlotte Amalie på St. Thomas Formentlig 1826, tegner uoplyst
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Billede
Kortnummer 337.202
Titel Kort over en del af Charlotte Amalie på St. Thomas
År Ca. 1826
Originalens påskrifter Dette løse Udkast til en Oversigt af den Deel af Byen Charlotte Amalie paa St Thomas, hvor de Kongelige og offentlige Bygninger befindes, viser, at Samme fra Søsiden af har et smukt og amphiteatralsk Udseende. Toppen af Bjerget paa Nordsiden har en Høide af omtrent 800 Fod og er i en Afstand fra Byen af 4 til 500 Fod. A. Paa denne Tomte, beliggende paa en Bakke, som løber fra Kongens Gade ned til Nørre Gade og er omtrent 40 til 50 Fod høi og gaaer skraat ned til Commandant Gaden, stod før i en Retning fra Ost til Vest en Bygning, hvori var Secretairens og Bogholderens Boliger og Contoirer, som brændte Natten imellem den 12te og 13de Juli 1826, tilligemed Toldbod Bygningen, hvorunder vare 3 Kongelige Pakhuse. I en anden Bygning, i samme Retning, var den forrige Commandant Bolig, som blev nedrevet for endeel Aar siden. Af denne Tomte er et Stykke afstaaet til Major Precht. B. Aflagt med Zinnober viser, hvor den forrige Toldbod Bygning stod. C. Den lutherske Kirke staaer paa samme Bakke som Tomten A og har eens Høide. Ved at Regnbakken til Norden af Kirken ligger høiere end den til Syden og staaer i Forbindelse med denne ved Blikrender, som løbe til Vesten af Kirken over Jorden, kan Vandet ledes til Regnbakken til Syden, alt som Vandet sælges til Fordeel for Kirken. Ved Render, som løbe fra den nedre Deel af den sydlige Regnbakke lige til Gaden, lettes betydelig Vandfyldningen i Fade til Skibene. D. Justitsraad Walløes Gaard, som nu er leiet til Toldkammer og andre offentlige Contoirer, navnlig Havne Mesterens, den Kongelige Kasserers og Notariatet. E. Det leiede Retshuus, hvori holdes Bytinget, Politi og Skifte Retterne, samt Secretariatet og Bogholder Contoiret. F. Det andet Taarn blev afbenyttet ved Fortets Anlæg og udgjør en Deel af Samme, hvorpaa Flaget heises. Det 3die Taarn er paa Bakken til Østen af Byen paa det af Major von Einen for nogle Aar siden anlagte Lyststed Frederiksberg. G.H.I.K. Den afbrændte Deel af Byen. Nissens Huus blev reddet, men beskadiget. Da dette Udkast er gjort her i Kjøbenhavn uden videre Veiledning end efter Forfatterens Hukommelse, kan det ikke forventes, at det er aldeles nøiagtigt.
Dimensioner 41 x 29 cm
Bemærkninger
Andre bemærkninger Jævnfør 337.203 og 337.204