Bliv indtaster

Arkivsamling
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Udlandet
Indhold Tyskland A - Tyskland K
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Christian Andresen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848
Rang Underdelingsfører
Afdeling (f.eks Regiment) Det beredne Jægerkorps
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Forstmand
Nuværende bopæl Glashütte pr. Segeberg
Evt. land Tyskland
Sagsbehandling
Sagsbehandlers underskrift Åhman
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Glashütte pr. Segeberg d. 19. Febr. 1878 Høivelbaarne Hr, Amtmand. Skilt fra Fædreland og forsat i Skovens Ensomhed lever Forstmanden i Reglen uberørt af den store Verdens Begivenheder; saaledes har jeg først nyeligen bragt i Erfaring, at den høie danske Regjering i 1876 lod præge Madailler af Kroner til Uddeling mellem Stridsmenderne fra 1848 og 1864, da ogsaa jeg er Combattant fra 1848 turde det være tilgiveligt, om jeg ønskede at erholde Andeel i denne Manifestation paa objektiv Ære, tilleder mig derfor ærbødigst at anmode Deres Høivelbaarenhed i Egenskab af academisk Medborger, venskabeligen om at vilde indhente Oplysning om, hvorvidt jeg tør nære Forhaabning om endnu at kunde erholde et Exemplar, eventualiter at forvende Deres videre [kanikkelæses]kreds og Autoritet paa dette Omraade i min Tjeneste. Mit Afskeeds-Patent som Officeer og Dannebrogsmand af den active Armee, respective af det beredne Jægercorps fra Øerne, udstedt af General Løvendoner
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2