Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Ch. Steenstrup
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Civilstatus og Bopæl
Nuværende bopæl Drammen
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Uberettiget
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen komitteen i Christiania var dannet, sendte jeg til den, for at opmuntre til Deltagelse i Kampen, min Kongsbergrifle med Bajonet, Patrontaske og Amunition, samt vedlagte Følgeskrivelse der skulde tildeles den første norske Student, som vilde drage i Kampen som Frivillig for vort gamle Broderland og blev Riflen med Behør, saavidt jeg erindrer, tildelt en Student Andersen som ogsaa reiste ned til Kjøbenhavn og meldte sig som Frivillig. Da jeg som Frivillig ikke kunde deltage i Kampen, men som nedstammende fra Danmark altid varmt har interesseret mig for dets Vel og Lykke, har jeg ogsaa paa anden Maade ved Opmuntringer og Hjælp søgt at bidrage til dets Vel under Kampen og det vilde være mig meget kjært at have en Erindrings-medalje om dets heltemodige Kamp, men om min Anskuelse eller Formodning om Principerne for Erindringsmedaljens Natur og Uddeling skulde være feilagtig, beder jeg denne min ærbødigst Henvendelse betragtet som ikke skeet og velvilligt undskjyldt. Ærbødigst Ch. Steenstrup. Til den første norske Student som frivilligt vil gaa i Kampen med vore danske Brødre for Nordens Frihed og Selvstændighed. Hermed en Liste med Tilbehør. Danmark bløder, hør Kanonen drøner Norden rejste under Voldsmands Fod. Dana kalder sine stærke Sønner: Nu er Tid at ofre Liv og Blod. Lad ei Riflen,Bjørnens sikre Bane, Sorgløst reiste, mens i vilde Flugt, Ørnen Strækker Kloen for at rane Skyd den ned! thi Leddet er ei lukt.   Jeg er for gammel til at gribe Sværdet, og mine Sønner endnu alt for smaa Og har Krigens Møie ikke hærdet; Vi kan ei til vor Ven i Nøden gaa. Og byde ham vor Arm endskjöndt vort Hjerte I Stilhed bløder ved hans dybe Smerte. Du raske Yngling! hør Kanonens Torden! Du eier Kraft og byde vil din Arm Til Værn for Frihed over hele Norden Mens Ungdomsmodet luer i din Barm; O! tag min Rifle; den er din med Rette, Jeg veed Du vil ei Danmarks Banner plette. (Horten i Marts 1864) Fra en gammel graahaaret Student og Kammerat.
Dine bemærkninger til ansøgningen side 2 af 2