Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Johan Henrich Julius Kyhe
Født (dato) 05-03-1820
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1864
Tjenestegørende fra -til 14/6 -August 1864
Rang Korporal
Afdeling (f.eks Regiment) Aarøes Strejfkorps
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Boghandler
Nuværende bopæl Kongensgade 17, Kristiania (Oslo)
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Har været tjenstgjørende fra 14/6 64
Sagsbehandlers underskrift Aarøe, Capitain
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Til Det Kongelige Danske Krigsministerium. Undertegnede Johan Henrich Julius Kyhe født i København 5te Marts 1820 tillader mig herved i Henhold til Hans Majestæt Kongens Resolution, underdanig at andrage om at erholde den Medaille, som naadigst er bestemt at skulle tildeles der have deltaget i de sidste danske Krige. Som hoslagte Documenter udvise, blev jeg i Marts 1864 antagen som Elev ved Uddannelsesskolen for Reserve-Officers-Aspiranter, og afgik derfra og tilgik som Frivillig ved Streifkorpset i Juni 1864, hvor jeg den 14de s.M. udnævntes til Underkorporal ved Korpset under Premierlieutenant Schultz Kommando. Ved Krigens Slut blev jeg afskediget fra Krigstjenesten. Kristiania den 7de Marts 1876 Underdanig Julius Kyhl Boghandler Kongensgade Nr 17, Christiania, Norge