Bliv indtaster

Projekt
Krigene 1848-1850 og 1864
Arkivskaber Forsvarets Arkiver (FOARK) Arkivfunktionen Medaljesager
Arkivserie Ansøgninger om erindringsmedalje, Norge og Sverige
Indhold Forskellige -
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Person
Navn Justus Hansen
Tjeneste
Deltaget i Krige(ne) 1848-50
Afdeling (f.eks Regiment) 7. Linjebataljon
Kompagni, eskadron mv. 3. Kompagni
Civilstatus og Bopæl
Nuværende stilling Grosserer
Nuværende bopæl Christiania
Evt. land Norge
Sagsbehandling
Sted og dato for godkendelse Kan ikke findes ved 7. Bataillon
Sagsbehandlers underskrift Weyhe
Bemærkninger
Yderlig tekst i ansøgningen Christiania 6. October 1876. I Henhold til Ministeriets Bekjendtgjørelse om den for Krigsaarene 1848-50 naadigst indstiftede Erindringsmedaille tillader undertegnede sig at anføre nedenstaaende med ærbødig Henstillen til det Kongl. Krigsministerium at tage under Overveielse, hvorvidt samme ansees tilstrækkeligt for at tilkjende mig nævnte Medaille. Jeg er født i Ribe Stift, og blev efter min Confirmation i en Alder af noget over 14 Aar sendt til Norge. Med levende Interesse for mit Fædrelands Sag, ilede jeg i Foraaret 1848 til Als i Haabet om at maatte faa Lov til at være med, men dels var min unge Alder, 17 Aar, dels min manglende Øvelse som Soldat tilhinder for at blive fast antaget.  Der tilbød sig imidlertid snart en Anledning til at yde min Skjærv, idet Rernskabsvæsenet ved 7de Linie-Bataillons 3die Comp. Capt. Krieger, blev anbetroet mig, under Foureerens midlertidige Forfald, hvilken Post jeg varetog i nogen Tid, indtil jeg ud paa Efteraaret vendte tilbage til Norge. Ved enkelte Besøg som H.M. Høisalig Kon Fredrik VII aflagde i Biskop Hansens Huus, blev jeg som Slægtning af Biskopen, stillet til H.M. personlige Opvartning, og havde flere Gange den Ære at være Gjenstand for hans venlige, spøgefulde Tiltale. Efter Revuen paa Runichsgaards Mark, ytrede han saaledes spøgende til mig "Skade for Dig, min Dreng, at Du idag ikke er lidt ældre". Ærbødigst Justus Hansen Grosserer og Consul i Chr. Fhv, Off. i Borgertjenesten  Til Det Kongl. Danske Krigsministerium.
Dine bemærkninger til ansøgningen side 1 af 2